Záložka s citátem 14. dalajamy

Kód: 640-001/NEV 640-001/COM 640-001/A P 640-001/THE 640-001/A 640-001/B Zvolte variantu
35 Kč 28,93 Kč bez DPH
Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Zvolte variantu
var.
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Uvedená cena je včetně DPH.

K zajímavé knížce patří i zajímavá záložka. Na záložkách, které jsou vyrobeny z ručního papíru najdete  inspirativní citáty 14. dalajlamy : „Never give up“, A precious Human Life", "The paradox of our age", "Compassion". V detailním popisu najdete celé texty včetně překladů.

Rozměr: 18 x 5,5 cm.

Uvedená cena je včetně DPH.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Text:

Never give up: No matter what is going on Never give up Develop the heart Too much energy in your country is spent Developing the mind instead of the heart. Be compassionate not just to your friends but to everyone Be compassionate. Work for peace in your heart and in the world. Work for peace and I say again Never give up. No matter what is happening, No matter what is going on around you, Never give up.

Nikdy se nevzdávejte Bez ohledu na to, co se děje Nikdy se nevzdávejte Rozvíjejte srdce Příliš mnoho energie ve vaší zemi se vynakládá na rozvoj mysli místo srdce. Buďte soucitní nejen ke svým přátelům, ale ke všem Buďte soucitní. Pracujte na míru ve svém srdci i ve světě. Pracujte pro mír a znovu říkám Nikdy se nevzdávejte. Ať se děje cokoli, ať se kolem vás děje cokoli, nikdy se nevzdávejte.

 

The paradox of our age: We have bigger houses but smaller families;more conveniences, but less time. We have more degrees but less sense; more knowledge but less judgment; more experts, but more problems; more medicines but less healthiness. We’ve been all the way to the moon and back, but have trouble in crossing the street to meet our new neighbor. We built more computers to hold more copies than ever, but have less real communication;We have become long on quantity, but short on quality. These are times of fast foods but slow digestion; Tall men but short characters; Steep profits but shallow relationships. It’s a time when there is much in the window but nothing in the room.

Paradox naší doby: Máme větší domy, ale menší rodiny, více vymožeností, ale méně času. Máme více titulů, ale méně rozumu; více znalostí, ale méně soudnosti; více odborníků, ale více problémů; více léků, ale méně zdraví. Byli jsme až na Měsíci a zpět, ale máme problém přejít ulici a potkat nového souseda. Postavili jsme více počítačů, které pojmou více kopií než kdykoli předtím, ale máme méně skutečné komunikace;Stali jsme se dlouhými v kvantitě, ale krátkými v kvalitě. Nastala doba rychlého jídla, ale pomalého trávení; Vysokých mužů, ale krátkých postav; Strmých zisků, ale povrchních vztahů. Je to doba, kdy je mnoho ve výloze, ale nic v místnosti.

 

A precious human life: Every day, think as you wake up, today I am fortunate to have woken up, I am alive, I have a precious huma life, I am not going to waste it, I am going to use all my energies to develop myself, to expand my heart out to others, to achieve enlightement for the benefit of all beings, I am going to have kind thoughts towards other, I am not oing to get angry, or think badly about other I am going to benefit other s much as i can.

Drahocenný lidský život: Každý den, když se probudíte, pomyslete si: dnes mám štěstí, že jsem se probudil, jsem naživu, mám vzácný lidský život, nebudu ho promarňovat, využiji všechny své síly k tomu, abych se rozvíjel, rozšířil své srdce k ostatním, dosáhl osvícení ve prospěch všech bytostí, budu mít laskavé myšlenky vůči ostatním, nebudu se zlobit, ani o ostatních smýšlet špatně, budu ostatním prospívat, jak jen to půjde.

 

Compassion: Usually, our concept of compassion or love refers to the feeling of closeness we have with our friends and loved ones. Sometimes compassion also carries a sense of pity. This is wrong an love or compassion which entails looking down on the other is not genuine compassion.
To be genuine, compassion must be based on respect for the other, and on the realization that others have the rignt to be happy and overcome suffering, just as much as you. On this basis since you can see that others are suffering, you develop a genuine sense of concern for them.

Soucit: Obvykle se naše představa soucitu nebo lásky vztahuje k pocitu blízkosti, který máme k našim přátelům a blízkým. Někdy v sobě soucit nese také pocit lítosti. To je špatně, protože láska nebo soucit, které zahrnují pohled na druhého, nejsou opravdovým soucitem. Aby byl soucit opravdový, musí být založen na úctě k druhému a na vědomí, že druzí mají právo být šťastní a překonat utrpení stejně jako vy. Na tomto základě, protože vidíte, že druzí trpí, rozvíjíte opravdový zájem o ně.

 

The true meaning of life: We are visitors on this planet. We are her for ninety or one hundred years at the very most. During that period, we must try to do something ood, something userful, with our lives. If you contribute to toher people's happiness, you will find the true goal, the true meaning of life,

Pravý smysl života: Jsme návštěvníky této planety. Jsme na ní devadesát, maximálně sto let. Během této doby se musíme snažit udělat se svým životem něco dobrého, něco užitečného. Pokud přispějete ke štěstí ostatních lidí, naleznete pravý cíl, pravý smysl života.

 

Friendship:We have genuine Friendship when it is based on true human feeling, A feeling of closeness in which there is a sense of sharing and connectedness. I would call this type of friendship genuine because it Is not affected by the increase or decrease of the individual's wealth, status, or power. The factor that sustains that friendship is whether of not the two people will have mutual feeings of love and affection. Genuine human friendship is on the basis of human affection, irrespective of your position. Therefore, the more you show concern about the welfare and rights of others, the more you are a genuine friends. The more you reamain open and sincere, then ultimately more benefits will come to you. If you forget or do not bothere about others, then eventually you will lose your own benefit.

PřátelstvíPocit blízkosti, v němž je cítit sdílení a propojení. Tento typ přátelství bych nazval opravdovým, protože není ovlivněno růstem či poklesem bohatství, postavení nebo moci jednotlivce. Faktorem, který toto přátelství udržuje, je to, zda budou mít oba lidé vzájemné pocity lásky a náklonnosti. Skutečné lidské přátelství je založeno na lidské náklonnosti bez ohledu na postavení. Proto čím více projevujete zájem o blaho a práva druhých, tím více jste opravdovými přáteli. Čím více zůstanete otevření a upřímní, tím více výhod nakonec získáte. Pokud na druhé zapomínáte nebo vám na nich nezáleží, pak nakonec přijdete o vlastní prospěch.

 
 

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

5
1x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
5
R Avatar autora | 23.1.2020
Doporučuji :)

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: